Pages

18 May 2017

NGƯỜI NGU ĂN MUỐI

Người ngu không hiu ch theo mt pháp, như gii định hu, ch theo gii b định hu, theo gii ri li ch chn oai nghi đi đứng b ngoài, b tính cht đon ác hành thin, và nhiêu ích hu tình ca gii pháp, chng khác nào người ngu không biết v ngon là nh điu nhiu v vi nhau, mà ch riêng chn mt v là mui...
Kinh Bách Dụ - Người Ngu Ăn Mui.
Hòa Thượng Thích Thin Hu

Người ngu đến nhà bn ăn cơm, song him vì món canh vô v nht nho nên khó ăn, ch nhà thy vy rc mui thêm vào, người ngu thy v đậm đà hơn, nên suy nghĩ ch mi cho chút ít mà đã ngon như vy, nếu nhiu s càng ngon hơn, lin trút c l vào ming nào dè va mn chát khó nut, va ói c ra.
Ngoi đạo nghe tiết chế ăn ung có th đắc đạo, nên nhn không ăn, tri qua 7 ngày hay 15 ngày, t b đói hành, chng ích gì cho đạo qu, như người ngu ch ăn mui không, dn đến qu kh.

Li Bình: Kinh Kim cương đức Pht tuyên thuyết, nht thiết pháp giai th Pht pháp , mi pháp đều là Pht pháp, chng riêng nơi kinh đin mi có Pht pháp, mà nơi thế gian cũng dy đầy Pht pháp, không ch nơi li đức Pht mi có Pht pháp mà ngay li nói hay ý tưởng ca k ngu cũng tràn đầy Pht pháp. Nếu thường tư duy, cu xét căn nguyên ca các pháp tt s nhn ra điu này,
bng không thì hc Pht pháp mà vn hiu thành thế gian pháp như nhng gì được trình bày qua các câu chuyn ngu, vì ch nhn ra hin tượng mà không thy căn nguyên. Tăng triu nói, Pháp thân vô tượng, ng vt nhi hình, bát nhã vô tri đối duyên nhi chiếu (Pháp thân không hình tượng, theo vt mà hin, bát nhã vô tri đối duyên mà chiếu). Thy hình tượng, nhn ra duyên thì d, nhưng nơi hình thy Pháp thân, nơi duyên nhn được bát nhã mi là gía
tr cu cánh.

Mong rng chúng ta s nh sc tư duy nhn chân được chính nhân nơi mi duyên, tc bát nhã, thy được vô tướng trong mi tướng tc pháp thân.
Câu chuyn người ngu ăn mui cho thy s tư duy khác bit gia
ch nhà và khách.

Ch nhà va biết điu v, va biết gu khách, nên khéo làm hp khu khách, như b tát độ sinh va biết điu pháp v, va biết căn tính chúng sinh, điu v pháp sao cho khế hp căn tính (khế cơ), khiến chúng sinh được hưởng cam l pháp v (khế lí), d như điu c ba v gii định hu tt thành v gii thoát, nhưng khi thiết pháp độ người tham thì gii nhiu hơn định hu, người sân thì định nhiu, và người si thì tăng hu, khiến các hng này đều được nếm v gii thoát hp khu. Giáo pháp ca Như lai tuy ch có mt v duy nht là gii thoát, nhưng v gii thoát gm nhiu v pháp phương tin hp thành, biết điu các pháp phương tin mi nếm được v gii thoát, trong v gii thoát có mi v phương tin, trong mi v phương tin có v gii thoát, như đức Pht phi tu vô lượng đạo phm, mà tiêu biu là 37 đạo phm, mi gii thoát.

Người ngu không hiu ch theo mt pháp, như gii định hu, ch theo gii b định hu, theo gii ri li ch chn oai nghi đi đứng b ngoài, b tính cht đon ác hành thin, và nhiêu ích hu tình ca gii pháp, chng khác nào người ngu không biết v ngon là nh điu nhiu v vi nhau, mà ch riêng chn mt v là mui, loi b hết các v kia, nên biến ngon thành d, cái d ca mui nếu khéo biết điu li tr thành v ngon, cũng vy cái ngu mà nhn ra li thành cái khôn, cái khôn mà không đúng tht li thành cái ngu.
Điu này nói lên bn tính ca mui là chng ngon chng d, ngon d ch tùy duyên.

Li d như v ngon ca canh chua, bao gm các v, cay chua mn ngt hp thành, nếu thiếu mt v tt v ngon không thành, vì vy ch nhà nhn ra khách ăn không ngon là do thiếu mt v, đó là v mn nên thêm mui cho va ming khách, người ngu kia không biết như vy ch thy hin tượng trước mt là thêm mui, mà không biết bn cht như ch nhà, nên vng tưởng mui là ngon,
may mà không thiếu v cay, nếu thiếu chc hn ch nhà s cho thêm t và người ngu kia càng kh s hơn vì tham ngon. Hơn na phi hiu rng nếu điu các v đó vi nhau thì gi là canh chua, nhưng nếu b v chua ra s thành canh khác, ch dùng mui thôi li thành canh mn, người ngu mun hưởng v ngon ca canh chua, nhưng chung cc li chu cái d khng khiếp ca canh mui.

Pht pháp cũng vy, v gii thoát là tng hp ca ba v gii định hu, nếu b đi mt s không thành v gii thoát na, ch hành mt pháp thì tr ngược thành pháp trói buc, pháp trói buc mà khéo biết dng li thành gii thoát, nên chư Pht được tôn xưng là Pháp vương, t ti vi mi pháp mà không h kiêng úy pháp nào. Tham dc ca chúng sinh, chư Pht cũng biến thành pháp tr duyên tu tp, như theo th hiếu tham dc ca h, by cho cách được phúc báo cõi nhân, ri tăng dn lên ti thiên, khi có đủ phúc hưởng th, nhưng còn s chết đe da cướp đi tt c mi dc lc h kh công to dng, thì chư Pht dy cho pháp liu sinh thoát t. Như vy tính tham dc ca chúng sinh cũng tr thành thin nghip tr duyên cho h tu hành, nếu khéo biết điu.

Li như người tu hành ban đầu cn tài chính để làm Pht s, dn dà huân tp tư tưởng này nghĩ là mi có chút tài chính đã làm được mt s Pht s, như vy nếu có nhiu tin tt s làm được nhiu Pht s hơn, nên dc hết tâm chí vào vic kiếm tin, ri biến kiếm tin thành Pht s, thay vì kiếm tin để làm Pht s, to nhân duyên ái th, xa đạo gn đời, chu bao nhiêu ni cc y như tc nhân, chng khác nào người ngu ăn mui.

T câu chuyn này, chúng ta s thu nhn được gii định hu qua người ngu này, t răn để đừng rơi vào nhng tư duy ngu ngc đó, là gii. Răn không để vô minh sinh sn, trí hu mi có cơ hi phát trin, đó mi thc là gii, vì nh gii này mi sinh hu. Thy rõ ch ngu, là thy rõ được gc ngu (bn cht), đó gi là hu. Ch biết phan duyên và nhn định s vt qua hin tượng mà không thy bn cht tht, Pht pháp gi là y thc bt y trí, thuc v vô minh.

Thường răn (gii) và thường nhn ra mi ch ngu (hu) là định.
Người ngu trong câu chuyn này chưa tht chí ngu vì gã chưa được nghe chuyn ngu ca gã, còn nhng người tng nghe chuyn ngu này và cười chê gã, nhưng rt cc trong đời sng vn hc theo cách suy nghĩ và hành động ca gã, mi qu là chí ngu.

Ngm li cái ngu ca thi xưa gi lm người hc theo và còn cho đó là khôn na mi thc chí ngu.

1 Kommentare:

Mình có xem film QUAN AM THI KINH P 2

CÁC TẬP KHÁC COI TẠI TRANG WEB SAU: CHUAPHATHUE.COM TRANG 48,49,50

http://www.chuaphathue.com/?frame=vid...
nhưng vào link page 48, 49, 50 ko có film, anh chị em biế film ở đâu ạ?

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites