Pages

22 June 2015

THƯ MỜI ĐẠI LỄ TRAI ĐÀN CẦU SIÊU CHẨN TẾ


Chúng tôi thiết nghĩ, thiết lập được một Đại Trai Đàn Cầu Siêu, Chẩn Tế Chư Âm Linh Cô Hồn đích thực là một nhân duyên thù thắng nhưng cũng vô cùng khó khăn, nhất là trong điều kiện đồng bào Phật tử chúng ta sinh sống ở hải ngoại, thưa vắng Tăng Ni.Xin hoan hỉ clicken lên tấm hình để xem khổ lớnThư Mời Tham Dự Đại Lễ Trai Đàn Cầu Siêu Chẩn Tế
Tại chùa Phật Huệ, Đức Quốc, Phật Lịch 2559

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính thưa quý nam nữ Phật tử, quý đồng hương gần xa,

Truy niệm báo hiếu là một nghĩa cử hết sức cao đẹp và đầy ý nghĩa trong mạch nguồn tâm linh Đạo Phật cũng như trong đời sống văn hóa Việt Nam. Cho nên Đại Lễ Trai Đàn Cầu Siêu Chẩn Tế là phương tiện thù thắng được thiết lập để những người con Phật hướng về Tam Bảo, tu phúc báo hiếu cho liệt vị tiền nhân. Nhờ vào uy lực đại Bi, đại nguyện, cứu khổ độ mê của mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, với Pháp Lực Gia Trì của chư Tăng trong đàn tràng, cộng hưởng với sức mạnh hiếu đạo tâm thành của người thân trên dương thế, biết tích công lũy đức, tu thân hành thiện, mà cha mẹ nhiều đời, tổ tông nhiều kiếp, cũng như những thân nhân đã quá vãng dưới nhiều hình thức, hoặc tai nạn hạn ách, hoặc sóng gió đọa đày, hoặc tử nạn chiến tranh, v.v… được siêu sinh về chốn an lành.
Và với đạo lý “âm siêu dương thái”, tức là người đã khuất được siêu thăng an lạc, thì người dương thế mới được hưởng thái bình an lạc, nên việc cầu siêu độ cho người đã mất cũng chính là bồi đắp thêm phước đức cho người còn sống.
Kiếp này xin nguyện xây thêm
Cao tòa phước đức vững nền đạo tâm.

Chúng tôi thiết nghĩ, thiết lập được một Đại Trai Đàn Cầu Siêu, Chẩn Tế Chư Âm Linh Cô Hồn đích thực là một nhân duyên thù thắng nhưng cũng vô cùng khó khăn, nhất là trong điều kiện đồng bào Phật tử chúng ta sinh sống ở hải ngoại, thưa vắng Tăng Ni. Nay duyên lành đã hội đủ, được sự chiếu cố của Chư Đại Đức Chúng Tăng, chùa Phật Huệ kiến thiết Đàn tràng trang nghiêm thanh tịnh để nguyện cầu Thế giới hòa bình, Đất nước bình an, người còn kẻ mất đều được hưởng chữ Thái Hòa Thịnh Vượng.
Thay mặt Chư Tăng Ni chùa Phật Huệ, chúng tôi trân trọng kính mời chư quý vị đồng hương, đồng bào Phật tử, nhất là quý vị có hương linh thờ tự, ký tự tại chùa tranh thủ thời gian về tham dự Đàn Tràng để góp phần cầu nguyện cho người thân của mình.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát


Tỳ Kheo Thích Từ Trí
Bị Chú: Quý vị gởi danh sách chư hương linh để dâng sớ và bài vị Cầu Siêu, cũng như danh sách gia đình dương quyến của quý vị để dâng sớ Cầu An.

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites