Pages

10 September 2018

THẬN TRỌNG ĐỐI VỚI LỖI LẦM


Lại mt ln khác, con vào ờn y ca chùa trm ly mười quxoài là vt ca hin tin tăng, rồi ăn mt mình. Do nghip ác này, nên con chu kh trong chn địa ngục. Nghip ác y chưa hết, con phi sinh làm rồng đói nơi đm vng, thưng b c loài côn trùng cn rỉa, ăn thịt, máu mchy khp, đói khát kh não...


Phm Tế long trong kinh Đi tp ghi: Lúc by giờ, trong cng hội, có mt con rồng mù tên là Ph-la-cơ-lê-xa lớn tiếng khóc than, thưa rng:
 - Bạch Đi Thánh Thế Tôn, xin Ngài cu con! Xin Ngài cứu con! Nay thân con chu nhiu đau khổ, ngày đêm thưng b c loài côn trùng cn rỉa, ăn thịt, sng trong nưc nóng, không lúc nào được tạm vui.
 Đức Pht bo Lê-xa:
 - o thời quá khứ, ngươi tng làm tì-kheo trong Pht pháp, nhưng li hủy phá giới cấm, trong ngm dối trá, ngoài hin ng hin lành, tham muốn quyến thuc đông, đt nhiu, danh tiếng vang khắp, ai ai cũng biết đến, còn t xưng: Ta là hòa thưng đã đắc qu A-la-hán’. [85a] Do nhân dun này, ngươi được thí ch ng dưng rt nhiu, nhưng ch riêng mình th dng. Thy người gi giới thì ngươi li i xu, khiến h bun kh và th rng: Đời đời dù sinh ra nơi nào, ta cũng ăn thịt ông. Đó là thân đời trước ca ngươi. Do nghip ác này, sau khi chết, ngươi sinh trong loài rồng. Nhng người kia vì lời th nên ăn tht ngươi, còn ngươi do to nghip ác nên phi chịu qubáo mù a. Li na, trong vô lưng kiếp quá kh lúc ở nơi đa ngục nước đồng sôi, ngươi cũng thưng b c loài côn trùng cn rỉa, ăn thịt.

 

Ngheu chuyn y, rồng bun khkhóc ln, bạch Pht:

 - Cng con ngày nay đu xin chí thành sám hối, nguyện cho cng con mau được thoát khỏi nỗi khnày.

 Khi ấy, hai mươi sáu ức con rồng đói kia đu nh li tn quá kh ca mình, khócc thm thiết, nh li đời trước tuy đã xut gia trong Pht pháp nhưng to đc nghip ác, nên tri qua vô s thân b đa vào ba đưng ác; do nghip báo này chưa hết, nên li sinh vào loài rồng, chu khcùng cực, chng hn như con rng mù này vậy.

Bấy giờ, Đức Pht bo các con rồng:

 - Các ngươi hãy ly nước rửa chân Như Lai thì tội báo ca các ngươi dn dn được tiêu trừ.


Ngay đó, tt crồng ly tay vốc nưc, thì nước đu biến thành la, li biến thành tng đá ln, ri ni lửa d đ rực khp c lòng bàn tay, dp tt thì li cháy, by ln như thế. Thy vậy, tt c rồng đu kinh sợ, su não, ớc mt đm đìa. Vâng lời Pht dạy, chúng phát nguyện ln, lửa d đu b dp tt. Đến ln th tám, chúng ly tay vốc nước rửa chân Như Lai, chí thành sám hối. Đức Pht th ký cho c con rng này: o thời Pht Di-lặc, các ngươi s được m ngưi, gp Pht xut gia, tinh tiến trì gii, đc quA-la- hán’.Bấy giờ, các con rồng đu chng được c mng m329, t nh li nghêp đã to trong đời quá khứ, tng trong Pht pháp, hoc làm cư sĩ thân cận với chúng tăng, hoặc tới lui nghe pháp. Nhng người có lòng tin cúng ng c món ăn, thức uống, hoa qu, thì cùng với c tì-kheo ăn ung.

 Có rồng nói:

- Tôi thưng dùng thức ăn, thức ung và hoa qu ca t phương chúng tăng.

Có rồng nói:
- Tôi đến chùa cúng dưng chúng tăng, hoc l bái và cũng ăn ung như thế.
Rồng khác nói:
- Tôi tng làm người cư sĩ ở trong pháp hội ca Pht Tì-bà-thi. Rồng khác li nói:
- Tôi tng làm người sĩ trong pháp hội ca Pht Tch-ca Mâu-ni, hoc do nhân duyên quen biết thăm hỏi, hoc tới lui nghe pháp mà qua li chốn chùa chin. Nhng người có lòng tin đem các th hoa qu, đ ăn, thức ung ng dưng chúng tăng. [85b]Tì-kheo nhn ri, tr li cho tôi, i lin thụ. Vì nghip duyên ấy, nên i b đọa vào đa ngc tri qua vô skiếp, hoc b thiêu nu trong lửa dữ, hoc uống nước đồng sôi, hoc nuốt n st nóng Ra khi đa ngc,i đa làm c sinh; b thân súc sinh, li sinh vào loài ng qu, chịu nhiu s thống kh như thế. Nhưng vì nghip ác chưa hết, nên i phi sinh trong loài rồng này, thưng b kh đau.
Đức Pht dạy:
- Nhng nghip ác này không khác gì trm vt ca Pht Ti này bng nửa năm tội nghịch. Nay ngươi nên suốt đi quy y tam bo, dốc lòng tu thin. Nhcông đức này, trong đời hin kiếp,c ngươi s gp vPht cuối cùng hiu là u-chí330. o thời Đức Pht ấy, tội lỗi ca c ngươi sđược dứt trừ.
Sau khi nghe Pht dạy, tt crồng đu chí thành, nguyn suốt đời th trì tam quy.

Bấy giờ, trong s ấy, có v ca con rồng mù, ming b l loét, đy dy giòi bọ, hôi thối ging như phân tiu, cho đến nhng th dơ uế toát t thân n


ca người nữ, tht là khó nhìn. Khi nó ăn ung, t máu m chy ra. Toàn thân thưng b rui muỗi, các loài trùng đc cắn rỉa, ăn thịt. Thân th hôi thi, chng ai dám nhìn.
Lúc y, với lòng đi bi, Đức Pht nhìn thy v ca rồng kia mù a khn kh như thế, bèn hi:
- Vì sao ngươi phi mang ly thân xu xa như vậy, trong quá khđã tng làm nghip gì?
 Rồng vđáp:
 - Bạch Đức Thế Tôn, thân ca con đây phi chịu c th kh bức bách, không có lúc nào tm dng, gi smun i ng không th i đưc. Con nh li, vào thời quá kh cách đây ba mươi sáu ức kiếp, trong trăm nghìn năm, con sinh vào loài rng chu kh như thế, sut c ngày đêm, không phút giây tm dng. Li trong cn ơi mt kiếp xa xưa, vào thời Pht Tì-bà-thi, con tng làm tì-kheo ni trong Pht pháp, thưng nghĩ đến vic dâm dc hơn c người say. Tuy đã xut gia, nhưng con không thực hành đúng pháp, trong chn già-lam trái phạm giới lut, nên tng b thiêu ng trong ba đưng ác.
Trình bày xong, rồng bạch Pht:
- Xin Ngài cứu con!
Nghe rồng kli s tht như thế, Đức Pht ly mt ít nưc đ vào ming rồng. Khi y lửa và giòi b, máu m đu tan biến. Ming được sạch sẽ, rồng li thưa:
- Đại Thánh Như Lai! Con nh thu quá khứ, thời Pht Ca-diếp, con tng làm người sĩ. Mt m, con đang cày ruộng, có v tì-kheo đến xin con năm mươi đồng tiền. Khi y, con tr li:
- Đợi khi lúa chín, i s cúng cho ngài. Vtì-kheo nói:
- Nếu không th cho năm mươi đồng thì cho xin mười đồng cũng đưc.

Lúc đó, con tức gin, i vi vtì-kheo:
- Dù chmười đồng, i cũng không cho.
Bấy giờ, vtì-kheo sinh lòng buồn kh, ra v.
 
[85c] Lại mt ln khác, con vào ờn y ca chùa trm ly mười quxoài là vt ca hin tin tăng, rồi ăn mt mình. Do nghip ác này, nên con chu kh trong chn địa ngục. Nghip ác y chưa hết, con phi sinh làm rồng đói nơi đm vng, thưng b c loài côn trùng cn rỉa, ăn thịt, máu mchy khp, đói khát kh não. Còn v tì-kheo kia do nghip ác ca lòng sân gin, nên chết đọa làm con rồng đc nh sng trong nách con đ hút máu, hơi nóng xông khp thân, không th chịu đưc. Thế nên, thân con nóng bc, máu mđầm đìa.
Rồng li bạch Pht:
- Xin Ngài t bi thương xót cứu con, đcon mau được thoát khi rng độc oan gia này!
Bấy giờ, Đức Pht dùng tay vc c, phát nguyện và k rằng:
 - Thu xưa, gp thi đói khát, Ta phát nguyện làm mt con vt có thân to ln, dài rộng vô lưng, rồi ng năng lực thn thông giữa hư không ng lên rng:
 - Trong đm vng kia, có mt con vt to ln, tên là Bt Sân, c người nên đến ly thịt ca nó v làm thức ăn cho khỏi đói.
- Ni, phi nhân v.v.. nghe lời này, tt c đu tranh nhau đến ăn thịt nó. Nghe Pht phát nguyện và k li s tht này, con rng nh dưới nách
rồng kia bèn chui ra, cả hai cùng bạch Pht:
 - Bạch Đức Thế Tôn! Đến khi nào chúng con mới hết kiếp rng, dứt sạch tội báo?
  Đức Pht bo:

- Nghip này rt nặng, s b đọa địa ngục Ngũ Vô Gián331. Vì sao? Nếu có vt ca t phương tăng332, hoc vt ca hin tin tăng333, vt do đàn-vit có nim tin sâu dày dâng cúng, như hoa qu, ờn cây, đ ăn, thức uống, giưng chiếu, tọa c, thuc thang mà mình t tin tiêu xài riêng, hoc mang ra ngoài cho nhng người sĩ, bn bè quen biết, ti này rt nng, phi chu qu báo nơi đa ngục A-t. thế, c ngươi nên th trì tam quy. Sau khi quy y tam bo, các ngươi mới có th sống trong dòng nước lnh. Ba ln xưng, ba ln th như thế, c ngươi sđược ann sống trong dòng ớcy.

 
Bấy giờ, Đức Pht lin i k cho c con rng nghe:
 
Thà dùng dao bén t xthân,
 Tng đon xương khớp, thịt, da, gân, i vt do đàn-vit ng cúng,
Cư sĩ thế tục chẳng có phn.
 Thà nut st nóng cy phng phng, Khiến cho ming lưi lửa bc lên,
Đăn, thức ung của tăng chúng, Cư sĩ không nên lén t ng.
Là người cư sĩ sng tại gia, Thà đem lửa lớn n Tu-di,
T tay bốc lấy bvào ming, 

Ch không dám dùng vt ca tăng. [86a]  
Thà dùng dao bén x thân mình,  
T ăn da tht của bản thân, 
Nếu là người ti gia cư sĩ,
Kng nên nhn thc ăn ng chúng.  
Thà t gieo mình vào ngn la, 
Đang cy phng phực khắp căn phòng,  
Nếu là người ti gia cư sĩ 
Chngồi, chnằm giưng chúng tăng.  
Thà dùng cy sắt nung lửa dữ, 
Đưa tay cm lấy bcy tiêu
Nếu là người ti gia cư sĩ, 
Kng nên lén dùng vt ca ng.  
Thà dùng dao chày tht bén tt,  
T c, githịt ca bản thân, 
Đi vi hàng xut gia thanh tnh
Chkhởi lên mt nim giận sân
Thà t tay móc hai mt mình, 
Vứt bỏ, quăng ném xuống nn đt,  
Đi vi ngưi tu tp pháp lành,

Kng nên nn bằng m sân giận.  
Thà ly tấm st nóng qun thân,
Đi đng, ngồi nằm tn chng yên, Chkhởi m sân, sinh đk,
khoác y thanh tnh ca tăng. Thà ung nưc tro hay nưc muối, Nưc i phng ming như lửa bng, Kng nên ôm lòng tham, sân, ác, Uống thuc đàn-vit cúng chúng tăng.

Sau khi Đức Pht nói bài knày, by rồng mt vn bn nghìn con đu thtrì tam quy, tt cnghip báo kh đau trong quá khứ, hin ti đu được tiêu trừ, tin sâu tam bo, tâm không lui sụt. Lại có các by rồng khác gồm m mươi ức con cũng phát tâm quy y tam bo.
 
Kinh Đi tp ghi: “Có v tì-kheo nhn được tt c nhng vt dng cần thiết. Tất c vt dụng y đu do đàn-vit có n m cúng dưng. Vậy mà vnày hoc đ mình ăn, hoc cho người khác, hoc cùng mọi người lén ly cất giu, dùng riêng ch khut. Vì nhng vic làm như thế, nên v này đọa vào ba đưng ác, mãi chịu kh đau.
 
Lại có chúng sinh nghèo cùng hèn h, không được an ổn, cho nên xut gia mong được giàu có, an n vui sưng. Thế nhưng, sau khi xut gia, vy biếng nhác, không chịu đọc tụng kinh đin, không siêng năng tu tp thin định, trí tu, chthích tò mò vic ca tăng.

Lại có tì-kheo ngày đêm siêng năng tu tp pháp lành, đc tụng kinh đin, tọa thin, tu tu không phút giây lơ là. Nh công đức này, v y được bốn chúng ng dưng đy đủ. By giờ, v y làm tri s được nhiu lợi dưng, rồi hoc ly dùng riêng, hoc lén cho nhng người thế tc thân quen. Do nghip duyên này, v y ở mãi trong đưng ác, ra rồi li vào. Kẻ ngu si như thế không s qu o đời sau nng nh ra sao. [86b] Thế nên, nay Ta răn nhc các đ t sa-môn: y nh nghĩ đến pháp mà hành trì, không được t xưng:Tôi là sa-môn, tu hành đúng chính pháp. Nh nương tựa vào chúng tăng, nên c ông được nhn c vt do đàn-vit cúng dưng, như bánh, rau, hoa, qu, nhưng đó là vt thực ca chúng tăng, không được ttin ly cho người thế tục, cũng không được nói: Đó là vt ca tôi’, rồi ăn bit334 chúng.
 
Lại na, cũng không được ly vt ca chúng tăng ct cha, kiếm li, mua bán đi chác bo là m lợi ích, đ rồi phi b người đời chê bai. Li cũng không được mua r bán đt, đ tranh lợi với đi. Lại cũng không được vì vic ăn uống hay vic tăng màm cho chúng sinh b rơi vào ba đưng ác, phi nên khun bo h an trú trong pháp lành đ h có nim tin vng chc vào tam bo, nhiếp h tt cchúng sinh cho đến cha m, đu được an ổn, đc ba môn gii thoát335.
 
Kinh Thp luân ghi: “Nếu vt ca t phương tăng, hoc c vt dụng cần thiết v.v.., mà không chia cho nhng người trì gii, phá gii, người này sau khi mng chung, s đọa vào địa ngục A-tì. 


(Trích C KINH YU TẬP Nguyên tác: Pháp Sư Đo Thế

Vit dịch: Ban dch thuật Hán tạng Pp Âm

 Chnhiệm: T kheo Tch Nguyên Chơn

  Phó chnhiệm (Hiu đính văn nghĩa): Bồ-tát giới Đnh Hu

 Biên tu: Tiến sĩ Quảng Âm - Đn Ánh Loan)

Ghi Chú: 

329 Túc mng tâm 宿命(Cg: túc mạng trí): trí biết được nhng th báo sai biệt, thin ác khổ vui trong mt đời

hay trong vô lưng đời quá khứ.
 330 Lâu Chí (S: Rudita, Rucika): v Pht xut thế sau cùng trong số mt nghìn v Pht trong kiếp Hin.
331 Địa ngc Ngũ Gián (Ngũ Gián địa ngc ): địa ngục năm quả báo vô gn, tức chỉ cho

địa ngục A-tì. Năm qu báo vô gián thời vô gn, hình vô gn, th kh vô gn, thú qu vô gián và mạng vô gn.

332 Vt ca tứ phương tăng (t phương tăng vt 四方): chỉ cho các vt cúng ng đến từ nơi khác và thuc
v vt dùng chung ca tt c tì-kheo, như chùa chin, kho lm, ruộng vườn, cơm gạo, y phc, thuc men
333 Vt ca hin tin ng (hin tin ng vt 物): đ vt mà chúng tăng hin tin th th dụng theo nhu
cầu vt cht trong cuc sống, như y phc, thực phm, thuc men và nhng di vt ca v tì-kheo đã mt.
 

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites