Pages

29 December 2017

KHUNG CẢNH THỌ TRAI VÀ NIỆM PHẬT KINH HÀNH KHOÁ TU BÁT QUAN TRAI 28-29.10.2017

Xin giới thiệu cùng quý Phật tử những hình ảnh Trai Đường và Niệm Phật Kinh Hành trong khoá Tu Bát Quan Trai 28-29.10.2017 vừa qua...Xin hoan hỉ click lên tấm hình
để xem toàn bộ ALBUM0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites