Pages

03 August 2023

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ VU LAN PL.2567 THỨ BẢY 02.09.2023


Trân trọng kính mời quý Đạo hữu, quý Phật tử, quý Đồng hương cùng về chùa lễ Phật, cúng dường Trai Tăng, cầu nguyện nguyện cho thập phương pháp giới chúng sanh đồng tiêu tai khổ nạn, vạn quốc thái bình, an lạc.

NGHI LỄ - RITUAL
SAMSTAG 02.09.2023
*05.00 giờ: Thức Chúng - Aufwachen
*05.30 giờ-07.30 giờ: Toạ Thiền – Công Phu khuya
Die Morgen Liturgie
*08.00 giờ: Điểm Tâm ăn Sáng - Frühstück
*09.00 giờ - 10.00 giờ: Phật tử tề tựu - Ankunft
*10.15 giờ: Phật tử cung nghinh Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, ĐĐ Tăng Ni quang lâm Bảo Điện khai lễ:
- Cúng Phật - Cúng Tổ - Khai Kinh Vu Lan Bồn và Báo Ân Phụ Mẫu - Cúng Hương linh thờ tự tại chùa.
Rezitation des Dankbarkeitssutras und Gebet für verstorbenen.
*12.00 giờ: Cúng dường Trai Tăng (Tại Trai Đường) - Opferngabe an die Mönche im Speisesaal
*13.00 giờ: Quy Y Tam Bảo – Dreifache Juwelen-Zufluchtszeremonie
*14.00 giờ: Đại Lễ Vu Lan và Lễ Bông Hồng Cài Áo
Das Dankbarkeitsfest-Ritual der Rosenanstecker
*16.00 giờ - 17.00 giờ: Thuyết pháp - Dharma Vortrag
*17.00 giờ - 18.30 giờ: Cúng Thí Thực
Gebet für verstorbenen
*18.30.00 giờ-00.00 giờ: Đêm Văn nghệ Mừng Vu Lan
Konzertaben zur Feier des Ulambana-Festes

SONNTAG 03.09.2023

*05.00 giờ: Thức Chúng - Aufwachen
*05.30 giờ-07.30 giờ: Toạ Thiền – Công Phu khuya -
Die Morgen Liturgie
*08.00 giờ: Đểm Tâm ăn Sáng - Frühstück
*09.00 giờ - 10.00 giờ: Phật tử tề tựu - Ankunft
*10.30 giờ: Cúng Phật Cúng Tổ - Cúng Hương linh -
Gebet für Frieden und Andacht für verstorbenen
*12.00 giờ: Ăn Trưa - Mittagessen
*14.00 giờ - 15.30 giờ: Tụng kinh cầu An – Rezitation das Lotus-Dharma-Sutra
*16.00 giờ: Hoàn mãn - ENDE!

Xin hoan hỉ clicken lên hình để xem khổ lớn

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites