Pages

03 August 2023

THƯ MỜI DỰ LỄ TƯỞNG NIỆM HUÝ KỴ LẦN THỨ 4 GIÁC LINH CỐ HÒA THƯỢNG THƯỢNG TỪ HẠ TRÍ NGUYÊN LƯỠNG VIỆN TRỤ TRÌ CHÙA PHẬT HUỆ VÀ TU VIỆN PHẬT ĐẠO - CHỦ NHẬT 10.09.2023

Chùa Phật Huệ kính mời quý Đạo hữu, quý Phật tử, thiện hữu trí thức nam nữ gần xa hoan hỷ về chùa để đốt nén tâm hương cúng dường lên giác linh Hoà Thượng thượng Từ hạ Trí nhân ngày Lễ Huý kỵ và niệm ân ơn công đức giáo dưỡng, hoằng pháp độ sanh của Hoà Thượng.Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
Chi Bộ Đức Quốc - CHÙA PHẬT HUỆ
Hanauer Landstr.443 – 60314 Frankfurt am Main
Frankfurt am Main, ngày 28.07.2023
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Thời gian không ngừng trôi, mới đó đã bốn mùa Vu Lan Phật Huệ vắng bóng Hoà Thượng. Để tưởng nhớ ân đức hoằng pháp độ sanh của cố Hòa Thượng đạo hiệu thượng Từ hạ Trí - Nguyên lưỡng viện Trụ Trì Chùa Phật Huệ và Tu Viện Phật Đạo, Môn đồ pháp quyến chúng con kính thiết lễ trai nghi cúng dường lễ Huý Kỵ lần Thứ 4.
Chúng con thành tâm cung thỉnh Chư tôn thiền đức Tăng Ni, từ bi hoan hỷ quang lâm chứng minh và hộ niệm Lễ Huý kỵ.
Chùa Phật Huệ kính mời quý Đạo hữu, quý Phật tử, thiện hữu trí thức nam nữ gần xa hoan hỷ về chùa để đốt nén tâm hương cúng dường lên giác linh Hoà Thượng thượng Từ hạ Trí nhân ngày Lễ Huý kỵ và niệm ân ơn công đức giáo dưỡng, hoằng pháp độ sanh của Hoà Thượng.
Zeitpunkt: sonntag 10.00h, den 10.09.2023 (nhằm ngày 26.07AL)
Ort: Chùa Phật Huệ - Hanauer Landstr.443, 60314 Frankfurt am main Main
BAn TRI SỰ: Thầy Thiện Sơn - Mobil: +49170-3426598 hoặc Thầy Huệ giác - Mobil: 0172-9814358
Sự hiện diện của quý ngài và quý thiện nam tín nữ là nguồn an ủi lớn cho đạo tràng chúng con trên con đường tu học và phụng sự chánh pháp.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Phật lịch 2567, ngày 28.07.2023
TM. Môn đồ pháp quyến
Kính mời
Thầy Thiện Sơn

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TƯỞNG NIỆM HUÝ KỴ LẦN THỨ 4
CỐ HÒA THƯỢNG ĐẠO HIỆU THƯỢNG TỪ HẠ TRÍ LƯỠNG VIỆN TRỤ TRÌ CHÙA PHẬT HUỆ VÀ TU VIỆN PHẬT ĐẠO
VERANSTALTUNGSPROGRAMM - SONNTAG, DEN 10.09.2023 (AM 26.07.2023 MONDKALENDER)

05.00h: Thức chúng - Aufwachen
05.30-07.15h: Công phu khuya - Die Morgen Litugier
08.00h: Điểm tâm sáng - Frühstück
09.00h-10.00h: Phật tử vân tập - Ankunft
10.30h: Phật tử cung đón Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, ĐĐ Tăng Ni quang lâm Bảo điện khai lễ:
- Cúng Phật - CUNG TIẾN GIÁC LINH - Andachtszeremonie
- Tưởng niệm giác linh lễ Huý kỵ lần thứ 4
12.00h: Cúng dường Trai Tăng - Phật tử dùng cơm thân mật cùng Môn đồ pháp quyến.
Opfergabe an die Mönche - gemeinsamen Mittagsessen
14.00h: Tụng kinh cầu nguyện thế giới hoà bình tiêu tai giải nạn - Gebet für Wohlfühlen und Frieden
16.00h: Hoàn mãn - Ende!
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát


0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites