Pages

14 September 2017

HÃY BUỘC NIỆM TRƯỚC MẮT VÀ TRỪ TÂM MÊ ĐẮM

Ta ở trong chúng này không thấy một pháp nào tối thắng, tối diệu, nó huyền hoặc người đời khiến không đi đến nơi vĩnh viễn tịch tĩnh, mà trói buộc vào lao ngục không giải thoát được; đó là, người nam thấy sắc của người nữ, liền khởi tưởng đắm trƣớc, tâm ý hết mực yêu thương, khiến không đi đến nơi vĩnh viễn tịch tĩnh, mà trói buộc vào lao ngục không giải thoát được...


KINH SỐ 7
 
Tôi nghe như vầy:
Một thời đức Phật trú tại vườn ấp ô ộc, rừng cây Kỳ-đà, tại nƣớc Xá-vệ. ấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
"Ta ở trong chúng này không thấy một pháp nào tối thắng, tối diệu, nó huyền hoặc người đời khiến không đi đến nơi vĩnh viễn tịch tĩnh, mà trói buộc vào lao ngục không giải thoát được; đó là, người nam thấy sắc của người nữ, liền khởi tưởng đắm trƣớc, tâm ý hết mực yêu thương, khiến không đi đến nơi vĩnh viễn tịch tĩnh, mà trói buộc vào lao ngục không giải thoát được, ý không lìa bỏ, xoay vần qua lại đời này đời sau, luân chuyển năm đường, trải qua bao kiếp."
Bấy giờ, Thế Tôn, liền nói kệ:
Tiếng Phạm thiên êm dịu,
Như Lai nói, khó thấy.
Nếu có lúc nào thấy,
Hãy buộc niệm trước mắt.
Cũng chớ cùng người nữ,
Qua lại chuyện trò nhau.
Hằng giăng lưới bắt ngƣời,
Không đến vô vi được.
"Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy trừ các sắc, chớ khởi ý tưởng đắm trước. Như vậy, này các Tỳ-kheo, các ngƣơi hãy học điều này."
Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỵ phụng hành.
 
KINH SỐ 8

Tôi nghe nh
ư vầy:
Một thời đức Phật trú tại v
ườn ấp cô dộc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. ấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
"Ta ở trong chúng này không thấy một pháp nào tối thắng, tối diệu, nó huyền hoặc ng
ười đời khiến không đi đến nơi vĩnh viễn tịch tĩnh, mà trói buộc vào [563b] lao ngục không giải thoát được; đó là, người nữ thấy sắc của người nam, liền khởi tưởng đắm trước, tâm ý hết mực yêu thương, khiến không đi đến nơi vĩnh viễn tịch tĩnh, mà trói buộc vào lao ngục không giải thoát được, ý không lìa bỏ, xoay vần qua lại đời này đời sau, luân chuyển năm đường, trải qua bao kiếp."
Bấy giờ, Thế Tôn, liền nói kệ:
Nếu sinh t
ưởng điên đảo,
Khởi niệm, tâm ân ái.
Hãy trừ tâm mê đắm,
Liền không cấu uế này.
"Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy trừ các sắc, chớ khởi ý t
ưởng đắm trước. Như vậy, này các Tỳ-kheo, các ngươi hãy học điều này."
Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỵ phụng hành. 

(Trích Tăng Nhất A Hàm - Phẩm Đệ Tử Kinh số 7 và Tám, HT Thích Đức Thắng dịch)

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites